ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Lê Đình Nam

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận