ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận