LẠI KHẮC HIẾU


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận