LẠI KHẮC HIẾU


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận