NGUYỄN HOÀNG TRỌNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận