NGUYỄN VĂN XUÂN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận