PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận