PHẠM TUẤN ANH


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận