Phan Huy Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Ngô Quyền, Hải Phòng
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận