TRẦN THỊ HẠNH


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận