TRẦN THỊ MINH NGUYỆT


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận